Rekrutacja 2017/2018

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 14 /2016/2017 z dnia 22 marca 2017r.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY  2017/2018

 

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM

IM. T. KOŚCIUSZKI W PALEŚNICY

Podstawa prawna:

 1. 1.    Ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.  poz. 59);
 2. 2.    Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek   ( Dz. U. z 2017r.  poz. 610);
 3. 3.    Akta prawa miejscowego: uchwały, zarządzenia.

PRZEDSZKOLE

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Od dnia 1 września 2017 r. dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Od dnia 1 września 2016 r. dziecko w wieku 3 – 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
 4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Zakliczyn;

a) na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania   przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym (dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola), złożonej w sekretariacie szkoły przez rodziców;

b) na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego w sekretariacie szkoły przez rodziców (dzieci zapisywane po raz pierwszy), po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.

 1. Dzieci zamieszkałe poza terenem  Gminy Zakliczyn mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci zamieszkałych na obszarze tej  gminy.
 2.  Postępowania rekrutacyjne:

   W przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających warunek, o którym mowa
w pkt.4 a ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola będzie większa
niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne będzie realizowane
w dwóch etapach:

a) na pierwszym etapie brane są pod uwagę kryteria, wynikające z ustawy Prawo oświatowe,

b) na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale  Nr XXXI/251/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina  Zakliczyn

https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,1305506,uchwala-nr-xxxi2512017-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-15-marca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad.html

 

7.  Terminy rekrutacji:

a).  Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Paleśnicy będą przyjmowane w Przedszkolu w terminie od 13.03.2017 do 17.03.2017r. ( 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego) Wzór Deklaracji i Karty informacyjnej dostępny jest w Przedszkolu oraz  tutaj

b).  Wnioski o przyjęcie  dziecka  należy składać w Przedszkolu w terminie

     od 20 .03.2017r. do 31.03.2017r.  Wzór Wniosku i Karty informacyjnej dostępny jest w Przedszkolu oraz tutaj.

8. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola jest określony  w   Zarządzeniu Nr UM.VI/2/2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Zakliczyn  z dnia    20.03. 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych, dla których Gmina Zakliczyn jest organem prowadzącym.

https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,m,297520,zarzadzenia-dotyczace-oswiaty.html

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1.  Obowiązkiem szkolnym są objęte dzieci od 7 roku życia.
 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2017 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, albo posiada opinię  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Paleśnicy są przyjmowani do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli  szkoła nadal dysponować będzie wolnymi miejscami (po  przyjęciu wszystkich chętnych kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły). Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
 5. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez Gminę Zakliczyn .Ustalonym kryteriom organ prowadzący przyznał określoną liczbę punktów. Uchwała XXXI/250/2017 Rady Miejskiej w Zakliczynie  z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zakliczyn.

https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,a,1305505,uchwala-nr-xxxi2502017-rady-miejskiej-w-zakliczynie-z-dnia-15-marca-2017-r-w-sprawie-ustalenia-zasad.html

 

 1. 6.  Organ prowadzący ustalił również harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 w Zarządzeniu Nr UM.VI/2/2017 Burmistrza  Miasta i Gminy Zakliczyn  z dnia    20.03. 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych, dla których Gmina Zakliczyn jest organem prowadzącym.

 
https://bip.malopolska.pl/umzakliczyn,m,297520,zarzadzenia-dotyczace-oswiaty.html

 

 1. 7.  Terminy postępowania rekrutacyjnego:

a)   Zgłoszenia  do Szkoły Podstawowej w Paleśnicy dla dzieci zamieszkałych w obwodzie należy składać w sekretariacie szkoły w terminie od 20.03.2017r. do 14.04.2017r., tj. przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

     Wzór Zgłoszenia i Karty informacyjnej dostępny jest w sekretariacie szkoły

     oraz tutaj

b)   Wnioski o przyjecie  dziecka (zamieszkałego poza obwodem szkoły) do   Szkoły Podstawowej w Paleśnicy należy złożyć w sekretariacie szkoły  w terminie od 04.05.2017r. do 12.05.2017r.

       Wzór Wniosku i Karty informacyjnej dostępny jest w sekretariacie szkoły

       oraz tutaj

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.